Välkommen till SEFAB Gruppen – och ett steg närmare problemfrihet!

VI ÄR EN TEKNISK FASTIGHETSFÖRVALTARE MED MER ÄN 25 ÅRS ERFARENHET I BRANSCHEN. VI FÖRVALTAR IDAG:

Vi är certifierade enligt ISO 9001

SEFAB Gruppens kvalitetsarbete är uppbyggt på olika kompetensområden och processer och finns tydligt beskrivna i verksamhetssystemet. Verksamheten ska kontinuerligt utvecklas i sitt arbetssätt för att möjliggöra att arbetsuppgifterna utförs på det mest effektiva och rationella tillvägagångssättet. Kundernas och myndigheternas dokumenterade krav och lagar ska alltid vara i fokus för det dagliga kvalitetsarbetet.

SEFAB Gruppens kvalitetsarbete ska på ett naturligt sätt engagera alla anställda så att verksamhetssystemet upplevs och implementeras som ett verktyg i det dagliga arbetet. Samtliga medarbetare i arbetsprocessen ska ha en täckande och tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter och ska ingå i företagets utbildningsprogram. Alla rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet i produktionsprocessen och för det administrativa arbetet ska vara dokumenterat på lättförståeligt och beskrivande sätt.

Vi är certifierade enligt ISO 14001

SEFAB Gruppen strävar efter att ha kunskap, medvetenhet och viljan att anpassa till kundernas och samhällets krav på ekologisk uthållighet och minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Därför ska vi arbeta efter följande riktlinjer för att kunna minimera vår miljöpåverkan

  • Vi ska ha som målsättning att verksamheten följer myndigheternas krav och lagstiftning inom miljöområdet.
  • Vid val av fordon och andra produktionshjälpmedel samt service- och underhållsprodukter ska, där det är ekonomiskt rimligt, det mest miljövänliga alternativet väljas.
  • Avfall-, kemikalier- och restprodukter från verksamheten ska hanteras enligt vårt tillstånd och riktlinjer i våra arbetsrutiner.
  • Inom ramen för vårt åtagande ska vi ställa samma krav på våra leverantörer, kunder som på oss själva i miljöarbetet.
  • Alla medarbetare ska ha en grundläggande miljöutbildning och kunskap om våra avgörande miljöaspekter.
  • Vi ska löpande uppdatera graderingen av våra väsentliga miljöaspekter på alla nivåer i företaget. SEFAB Gruppen sak upprätta kort- och långsiktiga mål och sedan fastställa en handlingsplan för att kontinuerligt förbättra miljöarbetet och minska vår miljöpåverkan.

INTRESSERAD AV EN PROBLEMFRI MORGONDAG?